Help    |    FAQ
Aναβάθμιση Μικρών και Πολύ Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

anavathmishmmeΣτα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 το πρόγραμμα ενισχύει τη Μικρή και Μεσαία επιχείρηση δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν με το 50% του συνολικού προϋπολογισμού τους προκειμένου να αναβαθμιστούν και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130 εκ ευρώ ενω ο προυπολογισμος κάθε επενδυτικου έργου ορίζεται απο 15.000 ευρω εως 200.000 ευρώ  και χρηματοδοτεί Κτιριακή Αναβάθμιση, Πιστοποίηση, Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός, Προβολή - Προώθηση, Δικαιώματα Τεχνογνωσίας, Τεχνολογική Αναβάθμιση, Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη.

ΣΤΟΧΟΣ

Η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013 και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές:επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ –ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αφορά έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000 €. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ανλερχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Πιο αναλυτικά το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης δίχως την έκδοση εγγυητικής επιστολής.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν τους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 • Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά - Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία

Πιο αναλυτικά δείτε ΕΔΩ τους επιλέξιμους τομείς

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις  24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτιριακή Αναβάθμιση Υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός
 • Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
 • Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
 • Τεχνολογική Αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η έναρξη υποβολής της δράσης ξεκινά στις 7/4/2016 και λήξη στις 8/7/2016.

Για την ένταξη σας και την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου στο πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310842010 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Η αμοιβή μας είναι εξ' ολοκληρου επιδοτούμενη απο τη δράση και εξασφαλίζει την επιτυχία έγκρισης και ένταξης σε αυτή.